Výzva IA ZaSI-NP RaP/01-2015

Dátum platnosti: 19.02.2015 – 31.7.2015 alebo maximálne do vyčerpania alokácie finančných prostriedkov

Výzva IA ZaSI-NP RaP/01-2015

Prílohy:

Príloha č. 1. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci národného projektu Rodina a práca – úhrada časti CCP zamestnankyne vo flexibilnej forme práce – elektronický formulár

Príloha č. 2. Vzor Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zamestnávateľovi

Príloha č. 3. Príručka pre zamestnávateľov zapojených do národného projektu Rodina a práca – podpora flexibilných foriem práce

Príloha č. 4. Schéma pomoci de minimis na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov č. Schéma DM – 1/2015

Príloha č. 5. Čestné vyhlásenie žiadateľa o nenávratný finančný príspevok