Charakteristiky

Slovensko má spomedzi členských štátov EÚ siedmu najnižšiu zamestnanosť žien a piaty najvyšší rodový rozdiel v zamestnanosti. Najväčší rozdiel sa dlhodobo prejavuje u skupín vo veku 25 až 34 rokov. V roku 2012 zaostávala miera zamestnanosti žien vo veku 25-29 rokov o 21,1 a vo veku 30-34 rokov až o 26,9 percentuálnych bodov.

Starostlivosť o deti a domácnosť je na Slovensku najčastejším dôvodom ekonomickej neaktivity žien v produktívnom veku. Porovnanie z rokov 2012 a 2004 naznačuje prehĺbenie zaostávania, nie stieranie rozdielu. V roku 2012 bolo z dôvodu starostlivosti o dieťa a domácnosť ekonomicky neaktívnych 188,2 tis. žien, ale iba 16 tis. mužov.

Dopady rodičovstva sú na ženy a mužov Slovenska výrazne rozdielne. U žien s dieťaťom vo veku 20-49 rokov oproti ženám bez detí miera zamestnanosti klesá o viac ako 30 p. b., otcom sa oproti bezdetným mužom zamestnanosť zvyšuje približne o 12 p. b. Takýto „efekt rodičovstva“ sa prejavuje takmer vo všetkých krajinách EÚ, na Slovensku je ale extrémne silný.

V roku 2013 poberalo rodičovský príspevok 142 904 osôb, z toho iba 2,3% mužov. Na rodičovskej dovolenke bolo 78 000 osôb, z toho iba 600 mužov (0,7%). Cca. 22.000 osôb na RD pracuje na formu dohody.

Celková doba prerušenia pracovnej kariéry dosiahla za 45-64-ročné ženy v priemere 73,5 mesiaca, za mužov to bolo 23 mesiacov. Najväčšia rodová disproporcia vychádza za starostlivosť o malé deti: doba prerušenia práce medzi mužmi a ženami sa odlišovala až o 40 mesiacov: priemerný čas výpadku z práce u mužov bol 0,6 mesiaca a u žien 46,6 mesiaca (takmer 4 roky).

V roku 2012 zamestnané ženy venovali starostlivosti o deti, starostlivosti o dospelých a domácim prácam, teda neplatenej práci,  týždenne priemerne 2 krát viac času ako zamestnaní muži.

Štátne materské škôlky navštevuje cca. 143.000 detí v cca. 2740 materských škôlkach. 75 je súkromných, v nich je cca. 3.300 detí (to sú iba tie evidované ako MŠ, niektoré sú podnikateľské subjekty a tie tu nemáme).

Diskriminácia z dôvodu pohlavia (ženy), najmä materstva alebo tehotenstva, bola v roku 2012 vnímaná ako 2. najčastejšia (po zdravotnom postihnutí) – 42% ju uviedlo ako veľmi častú (47% pri ZP).

V roku 2013 iba 0,2% zamestnávateľov poskytovalo podnikové jasle (celkom 9 zamestnávateľov v rámci SR) a iba 0,4% podnikové škôlky (celkom 21 zamestnávateľov v rámci SR).