Zosúladenie

Stratégie na podporu zosúladenia rodinného a pracovného života sa zakladajú na troch pilieroch:

  • dostupné kvalitné služby starostlivosti o deti;
  • flexibilné formy práce pre rodičov a vytváranie prorodinného prostredia u zamestnávateľov;
  • vhodný systém rodičovskej (a inej) dovolenky motivujúci zapájanie otcov do starostlivosti o deti a návrat žien na trh práce.

Kvalitná a finančne dostupná starostlivosť o deti podporuje účasť rodičov na trhu práce a deťom poskytuje lepšie životné príležitosti, prejavujú sa ale problémy z hľadiska dostupnosti, prístupu, aj spôsobilosti a voľby rodičov. Zároveň znamenajú  základnú investíciu do rozvoja detí – prispievajú k boju proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky a proti rozširovaniu nerovností.

Ako píše Európska komisia, „Význam politík v oblasti zosúladenia pracovného a rodinného života pre demografickú obnovu je teraz otvorene uznaný na európskej úrovni[1]. V dôsledku starnutia obyvateľstva a poklesu pôrodnosti môžu takéto politiky podporiť ženy a mužov, ktorí sa starajú o staršie nezaopatrené osoby a uľahčiť zosúladenie rodičovstva a práce. Existuje tiež jasný dôkaz, že členské štáty, ktoré majú efektívne politiky umožňujúce ženám a mužom zosúladiť svoje pracovné a rodinné povinnosti, majú vyššiu pôrodnosť a vyššiu mieru zamestnanosti žien. Navyše vysokokvalitné pracovné miesto sa vo všeobecnosti považuje za najlepšiu ochranu pred sociálnym vylúčením a chudobou. Poskytnutie cenovo prijateľných kvalitných služieb starostlivosti o deti a iných nezaopatrených rodinných príslušníkov bolo preto zdôraznené v súvislosti s politikami v oblasti aktívneho začlenenia[2]. Ako sa zdôrazňuje v Spoločnej správe o sociálnej ochrane a sociálnom začlenení za rok 2008[3], stratégie na zvýšenie prístupu rodičov na trh práce a ich zotrvania na ňom vrátane služieb, ktoré im to umožnia, a primeranej finančnej podpory sú takisto osobitne dôležitým prvkom v boji proti detskej chudobe.“[4]

Za účelom zosúladenia pracovného a rodinného života ako aj zlepšenia prístupu k službám starostlivosti o dieťa do troch rokov sa v praxi uplatňuje poskytovanie priamej finančnej podpory pre rodiny s deťmi v podobe príspevku na starostlivosť o dieťa. Pre zlepšenie prístupu k službám starostlivosti o dieťa je zároveň nevyhnutné vybudovať nové zariadenia služieb starostlivosti o dieťa. Účelom je zvýšenie dostupnosti kvalitných, udržateľných a cenovo dostupných zariadení služieb starostlivosti o deti a rozšírenie okruhu poskytovateľov týchto služieb, čo umožní rodičom maloletých detí uplatniť sa na trhu práce.

Flexibilné formy práce a úpravy pracovného času, ktoré by mohli napomôcť zamestnanosti ľudí s rodičovskými povinnosťami, sú na Slovensku využívané iba minimálne, napriek tomu, že právny poriadok SR ich umožňuje. Podiel práce na čiastočný úväzok patrí u žien i u mužov k najnižším v EÚ.

[1] Podporovať solidaritu medzi generáciami – KOM(2007) 244.

[2] KOM(2007) 620.

[3] http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/publications_en.htm. Pozri aj úplné znenie správy prac