Švédsko

Z hľadiska „dostupnosti“ rodičovskej dovolenky pre obidvoch rodičov je Švédsko absolútnym priekopníkom. Už od roku 1974 mohli rodičovskú dovolenku čerpať matka i otec dieťaťa podľa vzájomného dohovoru. Keďže bol po zavedení tejto možnosti počet otcov na rodičovskej dovolenke stále veľmi nízky, vláda postupne zaviedla rôzne motivačné opatrenia. V roku 1995 zaviedla jeden mesiac z celku existujúcej rodičovskej dovolenky vyhradený výlučne iba pre otcov a jeden iba pre matku; ak niektorý z rodičov svoj nárok nevyčerpá (spravidla to boli otcovia) nedá sa previesť na druhého rodiča a nárok prepadá; neskôr došlo k predĺženiu tejto výlučnej kvóty pre každého z rodičov na dva mesiace.

Rodičia dieťaťa vo Švédsku majú v súčasnosti nárok na platenú rodičovskú dovolenku v dĺžke 16 mesiacov  – z toho sú 2 mesiace vyhradené výlučne pre otca a 2 pre matku (neprenosná časť; ak sa o dieťa stará iba jeden rodič, môže vyčerpať celú rodičovskú dovolenku sám). Zostávajúcich 12 mesiacov môžu rodičia čerpať podľa toho, ako sa dohodnú. Rodičia majú nárok ešte na ďalšie 2 mesiace rodičovskej dovolenky, ale neplatenej, celková dĺžka predstavuje teda do 18 mesiacov veku dieťaťa. Na čerpanie rodičovskej dovolenky majú zo zákona nárok všetci rodičia. Príspevok sa poskytuje vo výške 80 % predchádzajúcej mzdy (maximále zo mzdy 39 700 €) počas 16 mesiacov platenej rodičovskej dovolenky. Ak bol príjem rodiča za posledných 240 dní pred pôrodom nižší ako 18 € denne, dostáva príspevok 18 € na deň po celú dobu čerpania.

Nastavenie systému je flexibilné aj z iného pohľadu – rodičovský príspevok sa dá poberať plný alebo čiastočný (trojštvrtinový, polovičný, štvrtinový či osminový), dĺžka nároku na rodičovskú dovolenku sa potom následne úmerne predlžuje. Mnohí zamestnávatelia vo verejnom i súkromnom sektore poskytujú svojim zamestnancom a zamestnankyniam náhradu za finančnú stratu počas čerpania rodičovskej dovolenky; v niektorých prípadoch až do výšky 90 % predchádzajúceho platu.

Novším opatrením je tzv. „bonus rodovej rovnosti“, ktorý platí od polovice roka 2008. Ide o daňovú úľavu, ktorá môže dosiahnuť takmer 300 € mesačne, konkrétna výška závisí od „rovnomernosti“ zdieľania rodičovskej dovolenky obidvoma rodičmi. Úľava sa vypláca tomu z rodičov, ktorý čerpá rodičovskú dovolenou, ale až potom, keď sa vráti do zamestnania. Takýto nástroj smeruje k tomu, aby motivoval toho rodiča, ktorý by čerpal väčšiu časť rodičovskej dovolenky, čo je spravidla matka, k rýchlejšiemu návratu do zamestnania a vystriedaniu sa s druhým rodičom.

Otcovia vo Švédsku majú nárok na 10 dní otcovskej dovolenky, ktorú môžu čerpať v priebehu 60 dní po narodení dieťaťa. Poskytuje sa pri nej príspevok na úrovni 80 % mzdy; nárok na príspevok je podmienený zamestnaním otca aspoň počas 240 dní pred narodením dieťaťa alebo jeho adopciou (ak túto podmienku nespĺňa, má nárok na príspevok 18 € denne).

Čerpanie voľna na starostlivosť o narodené deti je vo Švédsku najvyššie v rámci EÚ. Otcovskú dovolenku čerpalo už v roku 2004 až 80 % otcov; pričom v priemere to bolo 9,7 dní z celkového počtu 10 nárokovateľných. Väčšina otcov tiež čerpá aspoň časť rodičovskej dovolenky: výskumníci zistili, že v prípade detí narodených v roku 1998 bolo takýchto otcov až 90 %. Výrazne sa s postupom času zvyšoval aj podiel otcov osobách čerpajúcich rodičovskú dovolenku – z 2,8 % v roku 1974 na 7 % v roku 1977, ďalej na 23 % v roku 1986, 26,9 % v roku 1992, 36,2 % v roku 1999 a 43,2 % v roku 2004 (Duvander, Andersson 2005). Otcovia tu predstavujú výrazný podiel medzi osobami čerpajúcimi rodičovskú dovolenku, ale v porovnaní s matkami je to stále podstatne menej dní. Aj veľkosť čerpanej časti má postupný rastúci trend: kým v roku 1974 vyčerpali muži v priemere 0,5 % z celkového počtu dní rodičovskej dovolenky, v roku 1977 to bolo 2,2 %, v roku 1986 podiel vzrástol na 6,2 %, v roku 1992 na 9,1 %, v roku 1999 na 11,9 % a v roku 2006 to už bolo 20,6 %.