Island

Zásadná reforma rodičovskej dovolenky tu prebehla v roku 2000. Došlo k jej predĺženiu zo 6 na 9 mesiacov a zaviedlo sa obdobie vyhradené iba pre matku a otca. Čiže 9 mesiacov je rozdelených na tri časti – jedna je vyhradená len pre matku, ďalšia len pre otca a poslednú časť môžu podľa dohovoru čerpať obaja rodičia. Príspevok je stanovený na 80 % priemerného platu matky alebo otca za 24 mesiacov pred pôrodom, maximálne ale 2 680 € mesačne (pre nepracujúcich je príspevok jednotný vo výške 500 € mesačne). Pre všetky tri typy voľna platí, že sa môže čerpať súvislo alebo po častiach, najdlhšie ale do 18 mesiacov veku dieťaťa. Popri poberaní príspevku je možné pracovať na čiastočný úväzok. Okrem platenej rodičovskej dovolenky má každý z rodičov nárok na 13 týždňov neplatenej rodičovskej dovolenky, ktoré si rodičia môže vybrať do 8 rokov veku dieťaťa.

Po reforme sa podiel mužov čerpajúcich aspoň časť rodičovskej postupne zvyšoval – z 82,4 % v roku 2001 na 83,6 % v roku 2002, v roku 2003 to bolo 86,6 % otcov a v roku 2005 už 89,4 %. S predlžovaním trvania otcovskej dovolenky postupne rástol aj priemerný počet dní čerpaných otcami: z 39 dní v roku 2001, na 68 v roku 2002 a 96 v roku 2004. Väčšina otcov čerpá iba 3 mesiace otcovskej dovolenky a nevyužíva takmer nič z 3 mesiacov spoločnej časti určenej pre oboch.

Nemecko

Koncepcia rodičovskej dovolenky tu prešla zásadnou reformou iba v poslednej dobe – platí od 2007. Reforma znamenala posun od politiky tradične vychádzajúcej z modelu jedného živiteľa rodiny (otca) k modelu rodiny s dvomi príjmami a uplatňovaním rovných príležitostí. Reforma upravila formát rodičovského voľna tak, aby motivoval otcov k jej čerpaniu.

Po povinnej materskej dovolenke určenej matke v trvaní 14 týždňov (povinných 8 popôrodných týždňov) s materským príspevkom vo výške 100 % predchádzajúceho platu bez stanoveného stropu existuje nárok na rodičovskú dovolenku. Jej celková dĺžka je do 3 rokov veku dieťaťa, ale príspevok sa poskytuje len počas 12 mesiacov (67 % priemerného platu počas 12 mesiacov pred narodením dieťaťa). Ak z nej otec čerpá aspoň 2 mesiace, predlžuje sa doba poskytovania rodičovského príspevku o ďalšie 2 mesiace, t.j. na 14 mesiacov. Rodičovský príspevok má stanovenú hornú hranicu na 1 220 € a minimálnu na 300 €, pri čerpaní rodičovskej dovolenky počas 24 mesiacov sa jeho výška znižuje na polovicu. Zároveň môže rodič poberajúci rodičovský príspevok pracovať, ale najviac 30 hodín za týždeň.

Už za pomerne krátku dobu od nového nastavenia voľna pre rodičov sa prejavilo zvýšenie počtu otcov, ktorí ho čerpali: kým v roku 2006 tvorili 3 % všetkých osôb čerpajúcich rodičovskú dovolenku, od januára 2007 do júla 2008 bol tento podiel už 13,7 %. Väčšina otcov čerpajúcich rodičovskú dovolenku na nej zostala iba 2 mesiace.