Dokumenty

Príručka pre zamestnávateľov zapojených do národného projektu Rodina a práca – podpora flexibilných foriem práce

(dátum platnosti: 19.februára 2015)


Vzor Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zamestnávateľovi

Schéma pomoci de minimis na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov č. Schéma DM – 1/2015

Čestné vyhlásenie žiadateľa o nenávratný finančný príspevok (formát RTF) a Čestné vyhlásenie žiadateľa o nenávratný finančný príspevok (formát PDF)

 

 

Príručka pre zapojené subjekty do národného projektu Rodina a práca – Poskytnutie príspevku na podporu služieb starostlivosti o deti osôb s rodičovskými povinnosťami

(dátum platnosti: 27.februára 2015)

Balík všetkých dokumentov vo formáte ZIP