Voľno

 • Skupinové pracovné voľno s náhradou mzdy pri organizovaní významných podujatí, školení
 • Individuálne voľno s náhradou mzdy pri prednáškovej činnosti v záujme zvyšovania kvalifikácie
 • Všeobecné pracovné voľno s náhradou mzdy pre všetkých zamestnancov/zamestnankyne pri firemnom dni
 • Skupinové pracovné voľno s náhradou mzdy účastníkom/účastníčkam športových hier reprezentujúcich firmu
 • Deň pracovného voľna s náhradou mzdy pre účastníkov/účastníčky podnikových podujatí (športových alebo spoločenských)
 • Individuálne pracovné voľno (1-2 dni) s náhradou mzdy pri sťahovaní zamestnanca/zamestnankyne
 • Individuálne pracovné voľno s náhradou mzdy (2 dni) pri sťahovaní zamestnanca/zamestnankyne do inej obce a 1 deň pri sťahovaní v tej istej obci
 • Pracovné voľno bez náhrady mzdy pri sťahovaní zamestnanca/zamestnankyne (1-2 dni)
 • Pracovné voľno s náhradou mzdy z dôvodu vyšetrenia alebo ošetrenia zamestnanca/zamestnankyne v zdravotníckom zariadení
 • 1 deň pracovného voľna pre zamestnankyne, ktorých dieťa začína navštevovať povinnú školskú dochádzku – prvý deň školského roku
 • Individuálne pracovné voľno (10 pracovných dní) s náhradou mzdy za rok pri sprevádzaní zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadení sociálnej starostlivosti alebo internátnej špeciálnej školy
 • 1 deň pracovného voľna s náhradou mzdy za rok osamelým ženám či mužom starajúcim sa o dieťa do 10 rokov
 • 1 deň pracovného voľna štvrťročne s náhradou mzdy pre osamelých rodičov detí do 12 rokov veku
 • Pre všetkých osamelých rodičov (žena alebo muž) starajúcich sa aspoň o 1 dieťa do 15 rokov 2 pracovné dni voľna v kalendárnom roku s náhradou mzdy
 • 1 deň plateného voľna za rok všetkým ženám, ktoré odpracovali v organizácii 1 rok
 • Skupinové pracovné voľno s náhradou mzdy ženám – 1 deň v máji
 • Pracovné voľno s náhradou mzdy pri narodení dieťaťa zamestnanca (rôzne: 2 dni…)
 • Pracovné voľno s náhradou mzdy pri vlastnej svadbe zamestnanca/zamestnankyne
 • Pracovné voľno s náhradou mzdy pri svadbe dieťaťa – 1 deň
 • Pracovné voľno s náhradou mzdy pri úmrtí rodinného príslušníka v rozsahu 4 pracovné dni a 1 ďalší pracovný deň k účasti na pohrebe
 • Pracovné voľno s náhradou mzdy pri úmrtí rodinného príslušníka v rozsahu 1-2 pracovné dni
 • Pracovné voľno s náhradou mzdy pri úmrtí rodinného príslušníka – 3 dni
 • Individuálne voľno s náhradou mzdy z dôvodu účasti na pohrebe zamestnanca/zamestnankyne
 • Pracovné voľno s náhradou mzdy pre člena/členku dychového orchestra či zboru počas účasti na pohrebe
 • V závislosti od prevádzkových podmienok prerušenie práce v priebehu pracovného dňa v odôvodnených prípadoch
 • Pracovné voľno bez náhrady mzdy z vážnych rodinných či iných dôvodov, ak nie je možné prípad vybaviť v mimopracovnom čase
 • Pracovné voľno bez náhrady mzdy pri nepredvídanom prerušení premávky alebo meškaní verejnej dopravy
 • Pracovné voľno s náhradou mzdy ťažko zdravotne postihnutým zamestnancom/zamestnankyniam pri znemožnení cesty do zamestnania z poveternostných dôvodov
 • Neplatené voľno v maximálnom rozsahu 3 mesiace na príslušný kalendárny rok po vyčerpaní pomernej časti dovolenky na zotavenie
 • 14 dní pracovného voľna bez náhrady mzdy pre študentov/študentky VŠ, ktorí nepoberajú úľavy a 2 dni na prípravu a vykonanie skúšky
 • Poskytnutie pracovného voľna pri dopĺňaní štúdia v rozsahu 1 pracovného týždňa v školskom roku
 • Poskytnutie pracovného voľna v rozsahu 1/2 dňa za týždeň počas výpovednej lehoty