Personálny rozvoj

 • Celoživotné vzdelávanie pre všetky kategórie zamestnancov/zamestnankýň v rámci pracovného času – odborné školenia a vzdelávanie pracovníkov/pracovníčok v závode i mimo závodu, pričom zamestnávateľ financuje zvyšovanie kvalifikácie v plnom rozsahu
 • V prípade záujmu možnosť zúčastňovať sa ďalšieho vzdelávania počas materskej/rodičovskej dovolenky
 • Zvyšovanie kvalifikácie v rámci pracovného času – v závislosti od potrieb podniku (odborné, nadodborné, jazykové, PC, zákonné školenia)
 • Financovanie zvyšovania kvalifikácie, ak je to „v záujme podniku“
 • Možnosť diaľkového štúdia na podnikovej univerzite, pričom najlepším študentom/študentkám sú preplácané celkové náklady na štúdium
 • Uzatvorenie dohody s univerzitou, čím organizácia zabezpečila bakalárske a inžinierske štúdium priamo v mieste pracoviska pre všetky skupiny zamestnancov
 • V rámci pracovného času možnosť stredoškolského štúdia
 • Rekvalifikačné kurzy v rámci pracovného času pre nedostatkové profesie
 • Zavedený systém periodického vzdelávania formou školení so zreteľom na vykonávané činnosti, semináre a tréningy zamerané na skvalitnenie riadiacej činnosti – na náklady zamestnávateľa
 • Bezplatné jazykové kurzy pre robotníkov/robotníčky a THP
 • Financovanie jazykových kurzov
 • Organizovanie jazykových kurzov v podnikovom vzdelávacom zariadení
 • Organizovanie jazykových kurzov pre všetkých zamestnancov podľa záujmu – 70% nákladov uhrádza zamestnávateľ
 • Stáže a školenia v zahraničí v rámci pobočiek spoločnosti
 • Možnosť práce v zahraničí v rámci pobočiek spoločnosti
 • Individuálne dohody zamestnávateľa so zamestnancom/zamestnankyňou – stanovenie špeciálnych cieľov, za splnenie ktorých zamestnanec obdrží bonus 1 000 Sk (5 krát za rok)
 • Práca s talentami, vytváranie databázy talentov a riadenie kariérneho rozvoja
 • Kariérové plány – príprava zamestnancov/zamestnankýň na náročnejšie riadiace pozície v rámci podnikového vzdelávania: zamestnancovi sa vypracuje individuálny plán profesionálneho postupu, stáží a foriem vzdelávania, ktorý musí absolvovať
 • V prípade prepustenia zamestnanca/zamestnankyne pomoc pri hľadaní pracovného miesta v regióne