Inovatívne opatrenia

 • Smernice o daľšom vzdelávaní-po splnení určitých podmienok a schvaľovacieho procesu môžu zamestnanci získať možnosť financovania ich ďaľšieho vzdelávania do výšky 3.000 EUR za rok
 • Informácia o novovytvorených pozíciách vo firme-pravidelne zasielaná všetkým zamestnancom (vrátane žien na rodičovskej dovolenke) na mail, všetci zamestnanci sa môžu prihlásiť, neexistuje vylúčenie z dôvodu veku alebo pohlavia, jediným kritériom sú skúsenosti, vzdelanie a prax v danom odbore
 • Katalóg voľných pracovných pozícií-dostupný všetkým zamestnancom
 • Platové a benefitové prieskumy vo firme-osobná konzultácia zamestnanca s manažerom, individuálne reflektujúca výkon a potreby zamestnanca
 • Pravidelné každoročné prieskumy v organizácii-ohľadom spokojnosti zamestnancov
 • Príspevok na predškolské zariadenia-100 Eur na dieťa a zamestnanca na rok
 • Odstupné a odchodné nad rámec zákona -až do výšky 16 násobku priemernej mzdy
 • Bonusové dni dovolenky naviac pre každého zamestnanca
 • Vernostné programy
 • Bonusové dni plateného voľna –podľa vnútorných smerníc spoločnosti
 • Benefit kompenzácie čistého príjmu-do 100 % pri dočasnej pracovnej neschopnosti alebo ošetrovnom po dobu maximálne 60  dní v kalendárnom roku
 • Mobility program-mobilný telework + práca doma + práca u zákazníka podľa kompozície zamestnanca
 • Diskusné, informačné fóra, okrúhle stoly, workshopy na vopred určené, alebo ľubovoľné témy
 • Projekty na zvyšovanie povedomia kultúrnej rozmanitosti medzi zamestnancami
 • Týždeň zdravia, Týždeň rovnováhy osobného a pracovného života-časovo sústredené aktivity, zamerané na podoru vyváženého, zdravého životného štýlu zamestnancov
 •  Nadštandartná zdravotná staostlivosť– vrátane celoročnej  starostivosti u všetkých špecialistov
 • Rehabilitačné balíky služieb
 • Wellness víkendy
 • Relaxačné centrá priamo na pracovisku
 • Mum and Dad Mixer-akcia zemraná na výmenu  a posúvanie skúseností, informácií ohľadom prípravy na rodičovstvo, výchovu detí, predškolských zariadení, návratu do firmy po rodičovskej dovolenke
 • Women network Group-dobrovoľné združenie žien vo firme s cieľom vytvárania otvoreného prostredia, kde môžu všetci zamestnanci a zamestnankyne doshovať to najlepšie bez ohľadu na ich pôvod, kultúru, vek, pohlavie
 • Tehotlates-špeciálne cvičenia vo firemnom fitnescentre pre tehotné mamičky
 • Programy na podoru matiek odchádzajúcich na materskú dovolenku
 • Príspevok pri narodení dieťaťa-15.000,-Sk ako vyjadrenie firemnej podpory
 •  Herne, detské kútiky pre deti– s odborným dozorom, ktoré môžu zamestnanci využívať napríklad aj počas 1 dňových prázdnin, aby nemuseli čerpať dovolenku ani iný druh  voľna
 • Unikátne komunikačné nástroje a aplikácie, ktoré podporujú tímovú prácu a inovácie
 • Videokonferencie
 • Elektronické zdravotné karty
 • Elektronické diskusné fóra
 • Tréningy typológie osobnosti, riešenia konfliktov, časového manžmentu, atď…
 • Mobilný telework-práca na rôznych miestach s využitím nových telekomunikačných technológií
 • Interný firemný „Facebook“-umožňujúci zdieľanie zručností,skúseností, záujmov
 • E-learningové vzdelávania a on line kurzy (aj počas materskej dovolenky)
 • Školenia prostredníctvom mobilného telefónu (Blackberry)-ktoré umožňujú zamestnancom prístup k vzdelávaniu kedykoľvek a kdekoľvek
 • Mentoring- program zameraný na individuálny rozvoj zamestnancov v pracovnom procese
 • Systém kariérneho rozvoja-nástroj na strednodobé a dlhodobé plánovanie kariéry
 • Interný etický kódex- vrátane oblasti rovnakého prístupu mužov a žien
 • Dobrovoľné etické kódexy- zamerané na dodržiavanie etických a firemných hodnôt
 • Kódexy správania-záväzné pre všetkých zamestnancov
 • Etické poradne- vedené odborníčkou-ako predchádzať „vyhoreniu“, konfliktom, atď…
 • Dni rôznorodosti- série workshopov venované problematike rovnosti príležitostí, vrátane problematiky zdravotného postihnutia
 • Školenia rodových rozdielov- s cieľom optimalizovať komunikačný a pracovný štýl vzhľadom na potreby a očakávania oboch pohlaví
 • Firemný akčný plán rodovej rovnosti- vyhodnocovaný raz ročne, vrátane príslušnej správy
 • Antidiskriminačná dohoda-podpora žien na materskej a rodičovskej dovolenke formou vzdelávania, informovania  zapájania do aktivít spoločnosti
 • Nízkorozpočtové firemné projekty, podorujúce napr. rovnováhu osobného a pracovného života-vzájomné zdieľanie tipov a aktivít
 • Cielená firemná filantropia
 • Rozvoj dobrovoľníckych aktivít
 • Podpora tretieho sektora
 • Stratégia komunitného investovania a angažovania
 • Verejnoprospešné aktivity spoločností, orientované na najzraniteľnejšie skupiny populácie, s dôrazom na aktívne zapojenie zamestnancov
 • Programy zamerané na odpracovanie určitého času na charitatívne účely
 • Kontinuálne darcovstvo krvi vo firmách
 • Books24x7-stránka, ktorá umožnuje 24 hodín denne,7 dní v týždni  prístup ku digitálnym knihám, výskumným správam, dokumentáciám, článkom
 • Future Leaders-každoročne organizovaný niekoľkomesačný program s cieľom zlepšiť výkon kľúčových talentov na manažérskych pozíciách rozvojom ich profesijných schopností, prehlbovaním ich prehľadu o obchode, motiváciou ich ďaľšieho rozvoja a rastu
 • Akčné plány pre zlepšenie kľúčových faktorov spokojnosti a motivácie zamestnancov
 • projekt (Mentoring for Cultural Inteligence Program) zameraný na  budovanie povedomia a rešpektu voči kultúrnej rozmanitosti na pracovisku a dôvery v rámci multikultúrnych tímov
 • projekt Inteligentnejšia planéta, ktorý vnútorne spája individuálne, skupinové i celospoločenské predpoklady a dopady v rámci filozofie CSR (program synergicky spája napr. aspekty zdravotnej starostlivosti, bankovníctva, dopravy, verejnej správy, IT infraštruktúry.)
 • sériu workshopov pre ženy (2009) Taking the stage-zameraných na zlepšenie manažérskych zručností IBM žien, posilnenie v ambícii stať sa presvedčivými líderkam
 • komplexný program podpory matiek Maternity leave and return program,  ktorý rieši celú škálu otázok-počnúc obavami žien otehotnieť, problémami spojenými so stratou kontaktov po nástupe na materskú/rodičovskú dovolenku, až po stratu zručností v technologickom prostredí a záujem matiek zamestnanať sa na skrátený úväzok.
 • opatrenie/program Work Life Balance, ktorý zamestnancom a zamestnankyniam umožňuje zosúladiť pracovný, rodinný a osobný život, integrovať pracovné, rodinné, vzdelávacie záujmy a záujmy osobného charakteru (jednotlivými nástrojmi sú napr.mobilný telework, práca doma, forma delenej práce, individuálny pracovný rozvrh, zhustený pracovný týždeň…)
 • vytváranie špeciálnych pracovných miest pre pracujúce mamičky, kde sú podmienky a pracovný čas prispôsobené ich potrebám
 • úprava pracovného času a možnosť pracovať z domu zamestnancom/zamestnankyniam  s ťažko chorým dieťaťom
 • špeciálne školenia pre ženy, rozvíjajúce vodcovské schopnosti.
 • program podpory žien po návrate z materskej dovolenky, vrátane poskytnutia kariérneho poradenstva
 • špeciálne školenia Uvedomenie si rodových rozdielov, ktorých cieľom je zlepšenie komunikácie a spolupráce oboch pohlaví v tímoch
 • finančný príspevok na škôlku alebo školu pre deti zamestnancov a zamestnankýň
 • poskytovanie služieb (firmou plateného) psychológa pre krízové situácie zamestancov a zamestnankýň  v práci alebo v súkromí.
 • dvojročný program Rozvojové fórum,  určený pre talentované kolegyne a kolegov z radov nemanažérov, kde môžu formou školení, práce na projekte a práce s mentorom, získať vzdelanie a skúsenosti, uľahčujúce cestu na manažérsku pozíciu
 • uplatňovanie povýšenia žien do vyšších manažérskych funkcií počas trvania materskej dovolenky
 • podporu opakovaných prípadov striedania rodičov na rodičovskej dovolenke
 • umožňovanie práce v režime „home office“ niektoré dni týždni  tehotným ženám a matkám malých detí
 • úpravu pracovného času (skrátenie) po návrate z materskej/rodičovskej dovolenky
 • pravidelné anonymné prieskumy spokojnosti zamestnancov a zamestnankýň vrátane sledovania a vnímania aspektov rovnakého zaobchádzania a rovnosti príležitostí
 • príspevok na opatrovateľku pre dieťa
 • tréningy počas materskej dovolenky za účelom „udržania“ tempa so zmenami vo firme (za podporu účasti i s deťmi, o ktoré sa stará profesionálny opatrovateľ ).
 • Kafetéria systém-voliteľný sociálny príspevok, podľa voľby zamestnanca (relax-oddych, šport) aj pre rodinných príslušníkov
 • mesačný paušálny peňažný príspevok nad rámec Kafetéria systému na sociálne účely podľa rozhodnutia zamestnanca/zamestnankyne
 • umožnenie striedania sa rodičov na rodičovskej dovolenke
 • podpor prípadov otcov na rodičovskej dovolenke.