Informovanosť

 • Oboznámenie o možnostiach hneď pri nástupe do zamestnania v rámci tzv. adaptačného programu
 • Kolektívna zmluva
 • Pravidelná informovanosť zamestnancov o programoch a existujúcich výhodách osobne pracovníkmi oddelenia ľudských zdrojov
 • Informačný svetelný panel pri vstupe do výroby
 • Podnikové noviny
 • 2 krát za rok publikované tzv. firemné informácie
 • Nástenky
 • Plagáty na informačných tabuliach
 • E-mail
 • Intranet – vnútropodnikový informačný systém
 • Informačné centrum
 • Brožúry
 • Letný a zimný katalóg s rekreačnými ponukami
 • Podnikový rozhlas
 • Raz za 2 mesiace stretnutie zamestnancov s vedením podniku (prípadne pri každej dôležitej udalosti)
 • Pravidelné porady s vedúcimi na jednotlivých oddeleniach
 • Výrobné porady