Finančná pomoc

 • Príspevok pri úmrtí rodinného príslušníka
 • Príspevok rodine pri úmrtí zamestnanca/zamestnankyne podniku
 • Možnosť poskytnutia nenávratnej sociálnej výpomoci v prípade smrteľného úrazu zamestnanca/zamestnankyne pozostalým
 • Príspevok pri dovŕšení 50 rokov veku zamestnanca/zamestnankyne
 • Príspevok pri životných jubileách (50 rokov a potom každých 5 rokov, …)
 • Príspevok pri odchode do dôchodku
 • Príspevok pri prvom odchode do dôchodku (za každý odpracovaný rok v organizácii pri nepretržitom pracovnom pomere najmenej 5 rokov = 200 Sk za každý odpracovaný rok)
 • Príspevok pri pracovných jubileách (25 rokov v podniku a každých 5 rokov, alebo po 10 rokoch v podniku a potom každých 5 rokov, alebo po 20 rokoch v podniku a potom každých 5 rokov …)
 • Okrem finančného príspevku pri životných a pracovných jubileách dostávajú zamestnanci/zamestnankyne ako dar šeky, ktoré môžu využiť pre potreby rodiny
 • Príspevok pri narodení dieťaťa
 • Pri rodinných a životných udalostiach (sobáš, narodenie dieťaťa, meniny, narodeniny,…) kolegovia zakúpia darčeky, na ktoré prispieva manažér zo svojho fondu
 • Príspevok na dopravu do zamestnania
 • Príspevok na dopravu pre zamestnancov/zamestnankyne využívajúcich zmluvnú dopravu
 • Príspevok na ubytovanie pre zamestnancov/zamestnankyne využívajúcich zmluvné ubytovanie
 • Finančný príspevok pri dlhodobej práceneschopnosti zamestnanca/zamestnankyne
 • Nenávratný príspevok určený zamestnancom/zamestnankyniam pri mimoriadne závažných životných situáciách spôsobených živelnými udalosťami alebo v dôsledku dlhodobej civilizačnej choroby
 • Na základe žiadosti príspevok v prípade sociálnej núdze zamestnanca (do sumy 20 000 Sk)
 • Bezúročná pôžička v prípade sociálnej núdze
 • Zvýšená bezúročná pôžička v prípade mimoriadnych udalostí
 • Sociálna pôžička alebo nenávratná sociálna výpomoc pri pracovnom úraze, úmrtí v rodine, dlhodobej práceneschopnosti alebo nezavinenej finančnej tiesni (5 000 Sk, výnimočne 10 000 Sk)
 • výsluhový dôchodok – v prípade sociálnej núdze v rodine ho môže zamestnanec poistený v DDP čerpať vo výške posledných 12 mesačných príspevkov od zamestnávateľa i zamestnanca
 • Jednorázová sociálna výpomoc
 • Z iniciatívy zamestnancov/zamestnankýň finančná zbierka pre zamestnancov/zamestnankyne postihnutých živelnými pohromami (povodne,…)
 • Založenie nadácie za účelom sociálnej pomoci rodinám zamestnancov/zamestnankýň
 • Možnosť poskytnutia bezúročnej pôžičky na náklady spojené so štúdiom dieťaťa
 • Finančný príspevok za každý odber krvi
 • Príspevok za darcovstvo krvi (Jánskeho plakety)
 • Vianočná odmena na úrovni 100 hodín priemerného mesačného platu
 • Vianočný príspevok 5 000 Sk všetkým zamestnancom/zamestnankyniam
 • Dovolenková odmena na úrovni 50 hodín priemerného mesačného platu
 • Dovolenkový plat pre všetkých zamestnancov/zamestnankyne
 • Letný dovolenkový príspevok 5 000 Sk všetkým zamestnancom/zamestnankyniam
 • Preplácanie nákladov na dovolenku do výšky 25-30%
 • Príspevok na dôchodkové doplnkové poistenie v dvoch poisťovniach vo výške príspevku zamestnanca/zamestnankyne (1 – 4%)
 • Príspevok zamestnávateľa na DDP vo výške 1,9 – 4% hrubej mzdy zamestnanca/zamestnankyne
 • Poskytovanie príspevku na DDP v zmluvných doplnkových poisťovniach
 • Poradenstvo pre zamestnancov v oblasti doplnkového dôchodkového poistenia
 • Raz do roka stretnutie s dôchodcami spojené s prezentáciou výsledkov podniku, kultúrnym programom, prehliadkou závodu, slávnostným obedom a odovzdaním darčekov
 • Finančný príspevok 500 Sk každému dôchodcovi – bývalému zamestnancovi/zamestnankyni
 • Možnosť stravovania bývalých zamestnancov/zamestnankýň – dôchodcov
 • Poskytovanie príspevku na stravovanie bývalých zamestnancov/zamestnankýň firmy na jedno jedlo denne