Ako sa zapojiť

Do národného projektu Rodina a práca (NP RaP) sa môžu zamestnávatelia zapojiť prostredníctvom:

– Výzvy na zapojenie sa zamestnávateľov do národného projektu Rodina a práca – Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na flexibilné formy práce (IA MPSVR-NP RaP/01-2015)

a

– Výzvy na zapojenie sa zamestnávateľov do národného projektu Rodina a práca – Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu služieb starostlivosti o deti osôb (IA MPSVR-NP RaP/2-2015)

Na zapojenie sa do NP RaP zamestnávateľom stačí vyplnenia jednoduchý elektronický formulár

Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci národného projektu Rodina a práca – úhrada časti celkovej ceny práce zamestnankyne vo flexibilnej forme práce. 

– Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu služieb starostlivosti o deti osôb s rodičovskými povinnosťami v rámci NP RaP  

IA MPSVR SR posúdi údaje uvedené v Žiadosti spolu s dokumentáciou preukazujúcou splnenie podmienok Výzvy a uzatvorí so Zamestnávateľom Zmluvu o spolupráci (Zmluvu). Spolupráca medzi IA MPSVR a Zamestnávateľom prebieha v zmysle tejto Zmluvy, pričom Zamestnávateľ sa riadi Príručkou pre zamestnávateľov zapojených do národného projektu Rodina a práca.