Základné informácie

Základné informácie o národnom projekte Rodina a práca

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR začala dňa 1.1.2015 realizovať národný projekt Rodina a práca.

Ženy s malými deťmi sú na trhu práce ohrozenou skupinou. Národný projekt Rodina a práca si kladie za cieľ podporu vytvárania prorodinného pracovného prostredia a podmienok pre zosúladenie rodinného a pracovného života. Projekt má výrazne napomôcť k vytváraniu flexibilných foriem práce zamestnávateľmi pre ženy s malými deťmi.

Konkrétne sa zameriava na podporu využívania flexibilných foriem práce pre ženy s deťmi do 10 rokov, ktoré majú problémy so zosúlaďovaním práce a rodiny.

Sprievodnými a podpornými súčasťami národného projektu Rodina a práca sú:

 • poskytovanie služieb starostlivosti o deti pre osoby s rodičovskými povinnosťami,
 •  odborné vedenie v oblasti vytvárania prorodinného pracovného prostredia pre zamestnávateľov.

 

Prijímateľ: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Alokácia: 22 959 999,98 EUR

Územná platnosť: všetky samosprávne kraje Slovenskej republiky okrem Bratislavského samosprávneho kraja

 

Realizácia aktivít: 1.1.2015 – 31.10.2015

Cieľové skupiny:

 • zamestnanci s rodinnými povinnosťami (najmä ženy s deťmi v predškolskom veku),
 • uchádzači o zamestnanie s rodičovskými povinnosťami,
 • záujemcovia o zamestnanie s rodičovskými povinnosťami
 • uchádzači o zamestnanie s dôrazom na osoby s problémami pri zosúlaďovaní pracovného a rodinného života,
 • záujemcovia o zamestnanie s dôrazom na osoby s problémami pri zosúlaďovaní pracovného a rodinného života,
 • zamestnávatelia, samostatne zárobkovo činné osoby,
 • malí a strední podnikatelia

 

Cieľ projektu:

Podpora zosúladenia pracovného a rodinného života

 

Špecifické ciele projektu:

 • podpora zamestnanosti žien s deťmi vo veku najmä do 6 rokov prostredníctvom podpory flexibilných foriem práce,
 • podpora služieb starostlivosti o deti osôb s rodičovskými povinnosťami,
 • informačná kampaň na tému zosúladenia rodinného a pracovného života,
 • expertná podpora vytvárania podmienok pre zosúladenie rodiny a práce pre rodičov u zamestnávateľov

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

www.esf.gov.sk

ESF-logo